Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Analysilience richt zich op coaching als ervaringsdeskundige gebaseerd op therapie-ervaring om mensen te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. Analysilience is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 80220118.

Artikel 3 | Definities

De coach is Analysilience in de persoon van Eva Greiner, de eigenaar van Analysilience.

Deze voorwaarden definiëren twee soorten opdrachtgevers: enerzijds de cliënt die gebruik maakt of wil gaan maken van individuele coaching en anderszijds de deelnemer aan een workshop.

De overeenkomst met een cliënt omvat alle afspraken die gemaakt worden tussen coach en cliënt over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk of per e-mail bevestigd door de cliënt.

De overeenkomst met een deelnemer omvat de omschrijving van de workshop. Door het betalen van een ticket voor de workshop gaat de deelnemer akkoord met deze overeenkomst.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst
 1. De coach zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De coach heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft de cliënt of deelnemer toestemming diens NAW-gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van de coach voor administratiedoeleinden. In overeenstemming met de AVG zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden verspreid of gebruikt worden.
 3. De cliënt of deelnemer draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan de coach aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt of deelnemer redelijkerwijs kan aannemen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de coach worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig worden verstrekt behoudt de coach zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
Artikel 5 | Prijzen en prijsopgaven
 1. Alle prijsopgaven gedaan door de coach zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud als levertijd en vervallen na 30 dagen.
 2. Alle genoemde tarieven zijn inclusief btw.
 3. De cliënt of deelnemer is op de hoogte gesteld van de door de coach gestelde tarieven.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de overeenkomst door de cliënt is ontvangen en geaccepteerd en/of per e-mail is bevestigd.
 5. De coach is gerechtigd ieder jaar per 1 januari de tarieven van coaching, reistijd en workshops te verhogen. Noodzakelijke prijsverhogingen in verband met gestegen locatiehuur vallen buiten deze bepaling.
Artikel 7 | Betalingsvoorwaarden
 1. Facturatie van coachingsessies vindt achteraf per maand plaats tenzij anders overeengekomen met de cliënt. Na afloop van de maand waarin coachingsessies hebben plaatsgevonden ontvangt de cliënt een factuur die cliënt dient te voldoen door overmaking naar rekening NL89 ASNB 0267 1736 44 ten name van Analysilience. Er wordt een betalingstermijn gehanteerd van 14 dagen, ingaande op de factuurdatum.
 2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is de cliënt van rechtswege in verzuim en behoudt de coach zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is de cliënt vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien de coach de vordering ter incasso uit handen geeft is de cliënt ook de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn verschuldigd.
 3. Betaling van workshops dient te geschieden door de aanschaf van een ticket voor aanvang van de workshop.
 4. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de cliënt dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken bij de coach.
Artikel 8 | Beëindiging van coaching
 1. Het coachingtraject kan ten allen tijde met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd.
 2. Beëindiging van het coachingtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de cliënt indien deze de coaching niet langer op prijs stelt of nodig acht.
 3. Bij beëindiging van het traject blijft de verplichting intact om coachingsessies die al hebben plaatsgevonden te betalen.
 4. De coach behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een coachingafspraak te annuleren danwel een cliënt te weigeren. De coach verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk of per e-mail te bevestigen.
Artikel 9 | Aanmelding, betaling en annulering van workshops
 1. Bij aanmelding voor workshops met open inschrijving geldt de volgende betalingsvoorwaarde:
  • Een ticket dient te zijn aangeschaft voor aanvang van de workshop.
 2. De coach behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen workshops te annuleren danwel een deelnemer te weigeren. Indien een deelnemer geweigerd wordt verplicht de coach zich de annulering c.q. weigering schriftelijk of per e-mail te bevestigen en 100% van het tot dan toe door de deelnemer betaalde bedrag terug te betalen (inclusief de reserveringskosten), waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.
 3. Indien een workshop door onvoorziene omstandigheden niet door kan gaan verplicht de coach zich in te zullen spannen deze op zo kort mogelijke termijn van een nieuwe datum te voorzien, danwel een voucher aan de deelnemer te geven voor het uitstaande bedrag. Indien dit niet uitkomt, zelfs de voucher niet, dan kan de deelnemer een verzoek om terugbetaling schriftelijk of per e-mail indienen bij de coach. Deze zal na goedkeuring het bedrag minus reserveringskosten (€ 1,-) terugbetalen, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.
 4. De deelnemer verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk of per e-mail door te geven aan de coach. Bij annulering van inschrijving door de deelnemer treden deelnemer en coach eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van de coach, gelden de hierna genoemde annuleringsvoorwaarden. De deelnemer is verplicht annuleringskosten te betalen aan de coach, als volgt:
  • Bij annulering na inschrijving tot één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
  • Bij annulering na inschrijving binnen één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, annulering bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de workshop.
Artikel 10 | Het verzetten en annuleren van coachingafspraken
 1. Afspraken die door de cliënt geannuleerd of verzet worden meer dan 24 uur voor aanvang van de afspraak zullen niet in rekening worden gebracht.
 2. Indien de cliënt de met de coach gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de desbetreffende afspraak annuleert zal de coach de kosten in rekening brengen en is de cliënt verplicht deze te betalen. In het geval van aantoonbare overmacht zullen deze kosten niet in rekening worden gebracht.
  • Gedurende de COVID-19-pandemie is quarantaine wegens COVID-19-symptomen danwel contact met een COVID-19-patiënt ten allen tijde aantoonbare overmacht en reden om een afspraak te annuleren danwel verzetten zonder dat kosten in rekening gebracht zullen worden.
 3. Bij niet verschijnen van de cliënt op een gepland gesprek zonder dit van tevoren te melden worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is de cliënt verplicht deze te betalen.
 4. Bij verhindering om op de afgesproken locatie te kunnen verschijnen is het ten allen tijde mogelijk om de afspraak via videobellen te laten plaatsvinden.
 5. De coach behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
Artikel 11 | Geheimhouding
 1. De coach is verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coachinggesprekken of workshops.
 2. Indien de wet de coach verplicht om melding te maken van hetgeen besproken is tijdens een coachingsessie of workshop behoudt de coach zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken en de betreffende instantie in te lichten. Indien de coach door een officiële instantie gesommeerd wordt informatie te delen over een cliënt of deelnemer behoudt de coach zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken en de betreffende informatie te delen.
Artikel 12 | Aansprakelijkheid
 1. De coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. De aansprakelijkheid van de coach is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De coach is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de cliënt of deelnemer lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coachingsessie of workshop. De cliënt of deelnemer blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 4. Elke aansprakelijkheid van de coach voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
Artikel 13 | Klachtenprocedure
 1. Indien de cliënt of deelnemer klachten heeft over de verrichte werkzaamheden dient deze dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken aan de coach.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met de cliënt of deelnemer zal de coach zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
Artikel 14 | Aanpassingen Algemene Voorwaarden

De coach is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen. Indien dit gebeurt tijdens een coachingstraject, dan zal de coach de cliënt hiervan op hoogte stellen.